top of page

VOI FACE UN NOU LEGĂMÂNT

Updated: Oct 22, 2022


de Don K. Preston

trad. Iosif Dragomir

Ceea ce urmează este o porţiune sumar editată a unui manuscris mai amplu pe care îl pregătesc şi se referă la Noul Legământ. Sper ca lucrarea să fie publicată într-un viitor nu prea îndepărtat.

Promisiunea lui Dumnezeu de a face un Nou Legământ cu Israel (Ier. 31: 29 şi cont) este una dintre cele mai importante promisiuni ale Vechiului Legământ. Majoritatea Creştinilor astăzi ar afirma că noi trăim sub Noul Legământ. Lumea sacrificială a lui Israel a fost înlăturată iar jertfa desăvârşită a lui Christos este ispăşirea noastră. Totuşi, ceea ce nu se publică este faptul că, lumea dispensaţionalistă nu crede că profeţia lui Ieremia cu privire la Noul Legământ s-a împlinit

Există în lumea milenistă trei puncte de vedere diferite cu privire la Noul Legământ din Ieremia 31.

Mai întâi, unii dispensaţionalişti progresişti susţin că Noul Legământ a fost „împlinit parţial” în Biserică. Acest punct de vedere este însă respins de către dispensaţionaliştii clasici.

În al doilea rând, există ceea ce se numeşte „Teoria celor două Legăminte”. Această teorie susţine că există două Noi Legăminte, unul pentru Biserică, evanghelia actuală a harului, şi celălalt (Ier. 31), exclusiv pentru Iudei, în timpul mileniului.

În al treilea rând, părerea generală, per Penney, este că biserica cu nici un chip nu împlineşte promisiunea lui Ieremia 31, dar că biserica totuşi, „oarecum, primeşte beneficiile” acelui Legământ (care nu este în vigoare). [1]

Consensul, între milenişti, este că Noul Legământ nu a fost încă întemeiat pentru Israel. Dacă totuşi se poate arăta că Noul Legământ a fost întemeiat, atunci în cuvintele lui Penney, „nu există răpire pre-tribulaţionistă”.[2] Walvoord spune că dacă s-ar putea dovedi că Noul Legământ a fost întemeiat „ar fi o lovitură zdrobitoare pentru afirmaţia premilenistă cum că ar exista o viitoare împărăţie.” [3] Pentecost spune că „dacă biserica împlineşte promisiunile lui Israel conţinute în Noul Legământ sau în alte locuri în Scriptură, atunci premilenismul (dispensaţionalist) este condamnat”. [4]

Pentru a scurta acest articol daţi-mi voie să schiţez conceptul milensit referitor la Noul Legământ.

1.) Dumnezeu a promis să facă un Nou Legământ cu Iuda şi Israel, nu cu Biserica.

2.) Datorită necredinţei şi răzvrătirii lui Israel, biserica l-a înlocuit temporar pe Israel în planul lui D-zeu. Programul împărăţiei lui Israel a fost suspendat şi amânat până la Răpire. Thomas Ice spune „Noi dispensaţionaliştii credem că biserica l-a înlocuit pe Israel în actuala eră a Bisericii, dar Dumnezeu are o perioadă de timp viitoare în care va restaura Israelul naţional „ca instituţia prin care va administra lumii binecuvântările divine”[5]

3.). La răpire, Biserica va fi mutată din lumea aceasta iar Dumnezeu va relua programul împărăţiei lui Israel.

4.). Israel semnează tratatul de pace cu antichristul, şi „Iudaismul va renaşte, jertfele şi ceremoniile tradiţionale sunt re-instituite în templul nou zidit la Ierusalim.”

5.). Antichristul încalcă tratatul cu Israel, apare Necazul cel Mare, şi la momentul intensităţii lui maxime Isus coboară din cer pentru a distruge forţele rele şi instaurează împărăţia mileniului.

6.). Prin mântuirea lui Israel în timpul mileniului promisiunea lui Ieremia privitoare la Noul Legământ este realizată.

Sub Legământul din Ieremia Ierusalimul este pe deplin restaurat. Isus şade pe scaunul fizic al lui David. Templul este rezidit (din nou). Preoţia este reabilitată. Jertfele animale sunt re-instituite. Tăierea împrejur este încă odată poruncită de Dumnezeu.

În lucrarea mai amplă pe acest subiect voi examina mai multe din chestiunile prezente, demonstrând că sunt false. Pentru scopul nostru aici doresc doar să întreb ce se întâmplă cu Evanghelia lui Christos când acest presupus legământ Ieremianic va fi întemeiat şi va fi restaurat cultul de la templu?

Milenismul şi Evanghelia lui Christos.

Toţi Creştinii sunt de acord că Evanghelia lui Christos, sfinţită prin sângele Său este un lucru minunat, aproape de nedescris! Prin şi sub Evanghelie, noi suntem mântuiţi prin har şi credinţă, nu prin Lege.

Prin şi sub Evanghelie, toţi oamenii sunt una în Christos. Nu mai trebuie să existe între noi bariere etnice, sociale, politice, economice sau de altă natură.

Prin şi sub Evanghelie, omul este liber de restricţiile Vechiului Legământ şi nu mai este judecat cu privire la mâncare, băutură, luni noi, sărbători şi „ţinerea” zilelor (Gal. 4; Col. 2).

Prin şi sub Evanghelie, legea tăierii împrejur ca o caracteristică de identificare a copiilor lui Dumnezeu este înlocuită şi noi primim tăierea împrejur a inimii, o tăiere împrejur făcută nu de mână, ci în credinţă şi botez (Col. 2: 11-12).

Prin şi sub Evanghelie, toţi copiii lui D-zeu sunt preoţi pentru Dumnezeu ca să aducă jertfe duhovniceşti (Evr. 13: 15: Apoc. 1: 4-6).

Prin şi sub Evanghelie, pentru că avem iertarea păcatelor, jertfele animale au fost abrogate, datorită faptului că „acolo unde este iertare de păcate nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat” (Evr. 13: 16-18).

Prin şi sub Evanghelie, noi comemorăm eliberarea din păcat şi moarte prin jertfa Sa, în Cina Domnului. Cina este comemorarea izbăvirii. Nu este „pentru mântuire” ci o sărbătoare a izbăvirii.

Nu cunosc nici un milenist care ar nega validitatea generală a acestor afirmaţii. Aşa dar, de ce a trebuit să prezint aceste doctrine unanim acceptate în discuţia noastră despre promisul Nou Legământ din Ieremia şi presupusul mileniu? Iată de ce!

Prietenii noştri milenişti cred că atunci când Noul Legământ din Ieremia este întemeiat în presupusul mileniu lucrurile sunt diferite.

1). În mileniu se va reface distincţia dintre Iudei şi Neamuri. Pentecost spune că „Neamurile vor fi servitorii lui Israel în aceea perioadă”.[6] Unger spune că „în mileniu, Israel va fi binecuvântat în mod direct iar Neamurile, doar prin intermediul lui Israel şi doar ca subordonaţi ai acestuia, - o stare a lucrurilor diametral opusă cu Creştinismul.”

2). În timpul mileniului cei care nu vor respecta Sabatele, lunile noi, zilele, şi pelerinajele vor fi condamnaţi de Iehova. Acesta se bazează pe Eze. 43-45.

3). În timpul mileniului cei netăiaţi împrejur nu pot intra să se închine în Ierusalim, iar fără acest privilegiu sunt condamnaţi.[7]

4). În timpul mileniului va fi restaurată preoţia levitică iar preoţia tuturor credincioşilor va fi abrogată.[8]

În timpul mileniului, jertfele animale care au încetat şi sunt interzise acum datorită jertfei eficace a lui Christos, vor fi restaurate şi re-instituite. [9]

În timpul mileniului, Cina care comemorează izbăvirea noastră din păcat şi moarte va fi abrogată şi vor fi introduse jertfele animale „pentru ispăşire” (Eze. 44-45). [10]

Acum, trebuie reţinut că toate aceste practici vor fi poruncite de Noul Legământ promis de Ieremia. Deci, dacă Noul Legământ al lui Ieremia va porunci ţinerea / restaurarea acestor practici, care acum sunt interzise de evanghelia lui Christos, trebuie să ne întrebăm din nou, ce se întâmplă cu Evanghelia lui Isus când acest presupus Legământ este întemeiat şi când actele de cult ale templului vor fi re-înviate?

Mileniul şi Evanghelia

Este necesar să mai punem şi alte câteva întrebări.

Este biserica pe pământ în timpul mileniului? Conform mileniştilor ea este, s-a întors împreună cu Christos.

Dacă Biserica este pe pământ în mileniu, ce se întâmplă cu Evanghelia, legământul lui Christos cu Biserica? Sub ce Legământ vor fi Creştinii? Vor fi ei sub legământul curent al harului care, interzice circumcizia fizică, preoţia pe baze genealogice, un templu centralizat, distincţiile etnice şi jertfele animale?

Dacă Creştinii rămân sub legământul harului, opriţi să mai facă acele lucruri, atunci ce se întâmplă cu ei dacă nu merg la Ierusalim să se închine? Mileniştii spun că Zah. 14 învaţă că în timpul mileniului toţi oamenii trebuie să facă pelerinaj la Ierusalim ori să fie blestemaţi şi condamnaţi. Ce se întâmplă cu Creştinii care ştiu că mandatul lor este „nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.” (Io. 4: 20-24)? Ce se întâmplă cu Evanghelia care anulează închinarea geocentrică? Este anularea evanghelică a închinării geocentrice anulată și abrogată?

Dacă Biserica este pe pământ în timpul mileniului ce se întâmplă cu legământul harului dacă un Creştin refuză să fie tăiat împrejur? Pavel a spus, „în Christos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă (Gal. 6: 15), sau „Şi mărturisesc iarăş încă odată oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. Voi, cari voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Christos; aţi căzut din har” (Gal. 5: 1- 4). Totuşi, conform milenismului nimeni nu se poate apropia de Domnul dacă nu este circumcis (Eze. 44: 9). Deci, este Creştinul sub legământul harului sau sub legământul din Ieremia care în mod făţiş cere circumcizia?

Un scurt cuvânt aici privitor la circumcizie. W. D. Davies are cu siguranţă dreptate când spune:

„Pentru mintea lipsită de înţelegere, păzirea Legii, centrată în detaliile minore ale legilor alimentare şi părtăşia la mese nu poate decât să apară, în cel mai rău caz ca nişte superstiţii învechite şi în cel mai bun caz ca o îngâmfare enervantă şi antisocială: tăierea împrejur, pentru o astfel de minte, poate doar sugera supravieţuirea unui barbarism. Dar adesea în istorie, exemplu este controversa Puritană cu privire la îmbrăcăminte, s-au dat lupte grele pentru nişte fleacuri. La fel în biserica primară bătăliile pentru principii adesea erau centrate în jurul ofenselor mărunte. De-a lungul discuţiilor sale legate de circumcizie şi lege, îndepărtate şi cicălitoare cum poate păreau, Pavel era preocupat de o chestiune centrală: natura şi structura poporului lui D-zeu – continuitatea şi discontinuitatea cu poporul Iudeu din istorie.” [11]

Chestiunea circumciziei aşa cum sugerează Davies este de o importanţă fundamentală. Circumcizia a fost legată intrinsec de posedarea ţării, identitatea ca popor al lui Dumnezeu, privilegii legate de Templu, (conf. Fapte 21) şi multe altele. Deci, pentru Pavel, a spune în mod repetat că circumcizia nu avea nici o valoare, a fost una din cele mai încărcate teologic, provocatoare şi chiar traumatice doctrine pe care a putut să le enunţe! [12]

Din moment ce biserica este pe pământ în mileniu, şi din moment ce distincţia dintre Iudei şi Neamuri va fi din nou restabilită, aşa cum Pentecost şi alţii insistă, atunci înseamnă aceasta că cuvintele lui Petru adresate lui Corneliu „nu este îngăduit de Lege unui Iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam, sau să vină la el” vor fii din nou adevărate şi impuse de lege (Fapte 10: 28)? Când Petru s-a întâlnit şi a mâncat cu Neamurile, dar s-a retras când au sosit câţiva dintre fraţii lui Iudei, Pavel l-a mustrat pentru ipocrizia lui (Gal. 2) Care practică va fi aprobată şi mandatată în mileniu? Dacă distincţia Iudei / Neamuri va fi restabilită, nu înseamnă aceasta că Petru a fost pur şi simplu „cu un pas înainte” (prea avansat pentru vremea lui) prin acţiunile lui discriminatorii?

După cum se poate vedea există o dilemă reală aici. Insistenţa dispensaţionalistă că „Acesta este modul cum stau lucrurile acum, dar nu este modul cum vor fi lucrurile în mileniu” referitor la Practica Creştină, este cea mai trecută cu vederea sau ignorată chestiune din întreaga controversă cu dispensaţionalismul. Aceasta este o mare problemă pentru că implică chiar supunerea faţă de credinţa mântuitoare şi diferenţele dintre acum şi atunci în perspectiva milenistă. Pentecost spune, „Expresia acelei credinţe mântuitoare va fi diferită de expresiile cerute astăzi, dar jertfele trebuie privite ca simple expresii ale credinţei nu mijloace de mântuire.” (Things to Come, 531). Deci, chiar şi expresiile credinţei mântuitoare care sunt mandatate de către evanghelie sunt total diferite în mileniu! Cuvântul lui Dumnezeu va fi fundamental, radical schimbat, distorsionat şi modificat până întra-colo că va fi de nerecunoscut. Daţi-mi voie să ilustrez aceasta într-un mod care va părea o repetare, dar sper că va fi de folos.

Acum, în Christos, sub evanghelie nu există pelerinaj de închinare geocentrică, dar atunci, în mileniu va fi restabilită închinarea geocentrică.

Acum, în Christos, sub evanghelie, nu este poruncită închinarea la Templu, pentru că biserica este Templul lui Dumnezeu, dar atunci în mileniu, sub legământul din Ieremia va fi restabilită închinarea la Templu.

Acum, în Christos, sub evanghelie, nu există preoţie bazată pe genealogie, cu drepturi exclusive de a oferii jertfe liturgice, dar atunci, în mileniu, sub legământul lui Ieremia, preoţia levitică, exclusivistă, bazată genealogic, va fi restabilită.

Acum, în Christos, sub evanghelie, nu există porunca să păzim lunile noi, zile de sărbătoare, şi Sabate, dar atunci, în mileniu, sub legământul lui Ieremia tuturor oamenilor li se va cere să păzească lunile noi, zilele de sărbătoare, şi Sabatele.

Acum, în Christos, sub evanghelie, nu există distincţia Iudei / Neamuri dar atunci în mileniu, sub legământul lui Ieremia va fi restabilită distincţia Iudei / Neamuri.

După cum puteţi vedea, conform perspectivei mileniste, Legământul din Ieremia va restabili, după cum se presupune, virtual tot ceea ce acum evanghelia interzice şi va interzice mult din ceea ce evanghelia porunceşte. Este posibil în aşa fel să schimbi fundamental, să distorsionezi şi să perverteşti evanghelia lui Christos fără să o anulezi complet? Iar dacă anulezi evanghelia ce se întâmplă cu mântuirea adusă de evanghelie?

În lumina acestor dileme, ne întrebăm, vor fi două legăminte operative în mileniu? Va continua evanghelia să fie legea pentru Creştini, în timp ce Evreii sunt sub Noul Legământ din Ieremia?

Pentru a înţelege punctul de vedere milenist, am trimis un email lui Thomas Ice, unul din susţinătorii de frunte ai dispensaţionalismului astăzi, şi cu care am avut câteva dezbateri. Am dorit să obţin date direct de la un milenist contemporan, reprezentativ, deci i-am pus patru întrebări referitoare la Noul Legământ. Includ aici corespondenţa.

1). Crezi că Noul Legământ promis de Ieremia 31 / Ezechiel 37 a fost întemeiat în vreun sens?

Răspunsul lui Thomas Ice: „Cred că Noul Legământ este aplicat de către Biserică astăzi datorită afirmaţiilor clare din Luca 22: 20; 1Cor. 11: 25 şi 2Cor. 3: 6. Noul Legământ din Ieremia va fi făcut cu „casa lui Israel şi cu casa lui Iuda”. Deci nu se împlineşte astăzi, ci va fi împlinit în mileniu pentru Israel. Ezechiel 37 se referă la „casa lui Israel”. Cred că sunt multe alte referinţe care anticipează Noul Legământ al lui Israel care se găsesc de-a lungul Vechiului Testament (Deut. 29: 4; 30: 6; Is. 59: 20-21; Is. 61: 8-9; Ier. 32: 37-40; Ier. 50: 4-5; Eze. 16: 60-63; Eze. 34: 25-26; Eze. 36: 22-32; Eze. 37: 21-28; Zah. 12: 10). [13]

2). Dacă Noul Legământ din Ieremia 31 / Eze. 37 a fost întemeiat, trăieşte Biserica, trupul lui Christos, sub acel Legământ, supusă poruncilor lui, şi, este ea recipientul (destinatarul) binecuvântărilor acelui Legământ?

Răspunsul lui Ice: „Nu cred că Noul Legământ din Ieremia 31 / Ezechiel 37 a fost deja întemeiat.”

3). În presupusul mileniu, va un singur legământ în vigoare?

Răspunsul lui Ice: Sunt conştient doar de un singur legământ pentru mileniu.

4). Vor fi două legăminte în vigoare aplicabile la două grupuri diferite de oameni?

Răspunsul lui Ice: Nu cred, din moment ce găsesc în Scriptură referire doar la Noul Legământ.

5). Mai specific, în presupusul mileniu, va trăi biserica în supunere faţă de Evanghelie în timp ce Evreii vor trăi în supunere faţă de Noul Legământ din Ieremia / Ezechiel?

Răspunsul lui Ice: „Din moment ce biserica a început la Rusalii (Fapte. 2) şi va lua sfârşit la Răpire, toţi membrii bisericii (Evrei şi Neamuri) vor fi înviaţi şi vor domni în timpul mileniului la dreapta lui Christos în calitate de Mireasă. Pentru că nu sunt sigur de implicaţiile afirmaţiei „trăiesc în supunere faţă de Evanghelie” nu pot răspunde la aceasta. Sunt convins că ştii, Evreii şi Neamurile mântuite care au supravieţuit necazului şi au devenit credincioşi după răpire, vor intra în mileniu cu trupurile lor muritoare. Deci, domnia milenară a lui Christos va include pe Evrei şi Neamuri sub conducerea lui Christos cu Mireasa Sa (Biserica) domnind şi stăpânind la dreapta Lui (Apo. 3: 21)”.

Confuzie mai mare nu-ţi poţi imagina!

Daţi-mi voie să formulez pe scurt:

Va fi doar un singur legământ în vigoare în perioada mileniului.

Acel legământ va fi Noul Legământ promis în Ezechiel 37 şi Ieremia 31.

Biserica, toţi Evreii şi toate Neamurile vor fi supuse acelui singur legământ, legământul Ieremianic, în timpul mileniului.

În lumina acestor răspunsuri, şi Ice este cu siguranţă reprezentantul altor milenişti în ce priveşte răspunsurile lui, trebuie să ne întrebăm din nou, „Ce se întâmplă cu Evanghelia – legământul harului – în timpul mileniului? Răspunsul este că poate fi doar victima reversului Teologiei Înlocuirii” (engl. Replacement Theology [14]). În timp ce evanghelia a înlocuit temporar pe Israel, evanghelia însăşi este sortită să fie înlocuită permanent de Noul Legământ Ieremianic. Evanghelia este înlocuită de Vechiul (Nou) Legământ revizuit, renovat şi re-instituit. [15]

Nu poţi pretinde că practicile legământului Ieremianic presupuse de către schema dispensaţionalistă sunt, sau vor putea fii în vreun fel, evanghelia lui Isus Christos. Practicile mileniste propuse de construcţia dispensaţionalistă sunt în cuvintele lui Unger citate de Pentecost, „o stare de lucruri diametral opusă Creştinismului” [16] Unger are dreptate. Totuşi, practicile mileniste presupuse de dispensaţionalişti nu sunt doar „diametral opuse Creştinismului”, ele sunt de fapt condamnate de evanghelia lui Christos! Deci, dacă lucrurile despre care spun mileniştii că vor fi mandatate de Noul Legământ Ieremianic sunt de fapt voia lui Dumnezeu pe perioada mileniului, acest lucru în mod necesar cere ca Evanghelia lui Christos să fie, suspendată, modificată, respinsă sau anulată. Nu poţi susţine întemeierea unui Nou Legământ care va condamna sau porunci însăşi lucrurile pe care Evanghelia le condamnă sau le porunceşte, fără ca prin aceasta să ceri suspendarea sau abrogarea evangheliei.[17]

Pavel a spus că circumcizia a fost anulată de evanghelia lui Christos, şi practicarea ei, ca poruncă a lui Dumnezeu, însemnă anularea harului şi evangheliei Sale. De ce nu ar fi acest lucru adevărat şi în mileniu? Re-instituirea circumciziei ar fi „diametral opusă cu Creştinismul”.

Pavel a predicat că practicarea (susţinerea) distincţiei dintre Evrei şi Neamuri este o violare a unităţii pentru care a murit Christos. Dacă distincţia dintre Evrei şi Neamuri ar fi re-instituită cum nu se pune la îndoială evanghelia lui Christos pentru care a murit? Restaurarea deosebirilor etnice ar fi „diametral opusă Creştinismului”.

Pavel a predicat că datorită iertării păcatelor prin sângele lui Christos, jertfele animale sunt desfiinţate. Dacă deci, jertfele animale vor fi re-instituite „pentru ispăşire” (Ezech. 44: 27, 29; 45:15, 17) cum anume nu cere aceasta o respingere a jertfei lui Christos? Re-instituirea jertfelor animale ar fi în „contrast flagrant cu Creştinismul”.

Pavel a spus că se „temea” să nu se fi ostenit degeaba pentru Galateni cari voiau să se întoarcă la păzirea zilelor, vremilor şi anilor (Gal. 4: 9-11). Dacă acele porunci vor fi mandatate de legământul Ieremianic în mileniu ce se întâmplă cu porunca lui Pavel „rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei”? Re-instituirea impunerii sărbătorilor cultice ar fi un „contrast flagrant cu Creştinismul”.

Ce se întâmplă cu evanghelia dacă lucrurile pe care acum ea le condamnă sunt poruncite, şi lucrurile pe care acum le porunceşte sunt interzise? Ce se întâmplă dacă actualele „expresii ale credinţei mântuitoare” sunt radical schimbate şi transformate într-o întoarcere la practicile acum interzise de evanghelie? Aceasta ar fi un „contrast flagrant cu Creştinismul” („o stare diametral opusă cu Creştinismul”). Este posibil să întemeiezi un sistem care este un „contrast flagrant cu Creştinismul” fără ca acel sistem să fie în opoziţie cu Creştinismul? Nu este „anti-evanghelic” să propui înlocuirea evangheliei cu un sistem „în total contrast cu Creştinismul”?

Singura cale de a rezolva această enigmă este ca una, din următoarele două, sau ambele lucruri, să fie adevărate:

A. Presupusul legământ Ieremianic va trebui să fie în sine mai bun decât evanghelia actuală. Ar dori vreun milenist să afirme că presupusul legământ Ieremianic este mai bun decât evanghelia?

B. Ar trebui arătată predicţia conform căreia evanghelia, datorită venirii legământului Ieremianic mai bun, va fi înlocuită. După cum vom vedea mai jos, chiar şi mileniştii admit că evanghelia este mai bună decât vechile practici cultice, şi mai mult, ei admit că evanghelia lui Christos nu va trece niciodată şi nici nu va deveni inoperantă.

Nu ajută (nu ţine) să spui că Pavel contrasta practicile cultice mozaice cu evanghelia, dar că acest lucru este diferit în mileniu, pentru că Noul legământ Ieremianic nu este o restaurare a legământului Mozaic. [18] Acest lucru este total irelevant.

Cert este că practicile legământului Ieremianic propuse de milenişti, sunt în esenţă, chiar lucrurile care sunt diametral opuse cu evanghelia. Contează dacă distincţia Iudei / Neamuri este cea mozaică sau distincţia Iudeu / Neamuri va fi cea a legământului Ieremianic? Toate astfel de deosebiri etnice şi discriminări sunt interzise şi condamnate de Evanghelie!

Nu contează dacă au fost jertfe animale poruncite de Pentateuch sau vor fi jertfe animale poruncite de legământul Ieremianic. Nu a contat dacă a fost Abel, Avraam sau altcineva care a adus animale ca jertfă. Jertfele lui Avraam nu au fost mai bune decât cele aduse de Moise şi urmaşii lui. Un lucru rămâne, Dumnezeu niciodată nu a dorit sângele taurilor şi ţapilor (Evr. 10: 1-11) şi însăşi gândul de a aduce jertfe sângeroase de animale „pentru ispăşire” este echivalent cu respingerea ispăşirii făcută de Christos.

Deci, presupusul legământ Ieremianic milenist nu este cu nimic mai prejos decât respingerea evangheliei lui Christos. Nici o cantitate, ori cât de mare, de raţionamente nu poate justifica reabilitarea lucrurilor condamnate de evanghelie, sau respingerea lucrurilor poruncite de evanghelie. Nu necesită aceasta, că, dacă legământul Ieremianic într-adevăr va reabilita aceste lucruri, evanghelia va fi de fapt abolită? Conform mileniştilor acest lucru nu este posibil.

Evanghelia veşnică a lui Isus Christos.

Ideea că evanghelia lui Christos, evanghelia statornicită prin sângele Lui, va fi înlăturată, este direct contrară afirmaţiilor exprese ale Scripturii, şi sincer, o idee înfiorătoare. Interesant faptul că dispensaţionaliştii în realitate sunt de acord că evanghelia nu va fi niciodată anulată sau îndepărtată. Într-un articol, încercând (în zadar) să combată unele din scrierile mele, Thomas Ice a apelat la Mat. 24: 35. Subiectul lui era „cerul şi pământul” şi încerca să arate că expresia nu este folosită metaforic. [19] Am susţinut şi încă mai susţin că în Mat. 24: 35 Isus se referea la Templul Vechiului Legământ ca „cer şi pământ.”[20] Ice susţine, „Pasajul, foarte clar afirmă că „cerul şi pământul” vor trece întro bună zi dar în contrast cu aceasta, cuvintele lui Christos niciodată nu vor trece. Pentru a întări accentul pe imposibilitatea absolută ca cuvintele Lui să treacă, Christos foloseşte două cuvinte care înseamnă „nu”, (grupate laolaltă), ca să spună că ceva nu se întâmplă. Dubla negaţie ou me împreună cu un conjunctiv este forma uzuală pentru o negaţie categorică, notează Randolph Yeager. [21] Lensky este de acord şi spune că expresia ou me este folosită all-inclusive (atot-cuprinzător) şi o numeşte „cea mai puternică negaţie”.[22] Arnold Fruchtenbaum, adesea citat de Ice şi LaHaye, spune, „Legea lui Christos nu va deveni niciodată inoperantă”.[23] Tot ce pot spune la aceasta, este AMIN!

După cum insistă Ice, Isus spunea accentuat ucenicilor Săi că cuvântul Lui nu va trece niciodată. Acest lucru nu poate fi mai clar şi aceasta este exact ceea ce eu afirm. Totuşi, ce este cuvântul lui Christos? Nu este evanghelia? Poate cineva, ar putea cineva, nega aceasta? Urmăriţi cu atenţie:

Cuvântul lui Isus nu va trece niciodată (Mat. 24: 35, Ice este de aceeaşi părere).

Cuvântul lui Christos este actuala Evanghelie, legământul harului.

Prin urmare, evanghelia lui Christos – actualul legământ al harului – nu va trece niciodată.

Ceea ce înseamnă acest lucru ar trebui să fie evident. Actuala evanghelie a lui Christos nu va trece niciodată!

Dar actuala evanghelie a lui Christos interzice jertfele animale, închinare localizată în Templu, păzirea zilelor şi sărbătorilor şi tăierea împrejur fizică.

De aceea, actuala evanghelie a lui Christos, din moment ce nu trece niciodată, nu va înceta să interzică jertfele animale, închinarea localizată la Templu, păzirea zilelor şi sărbătorilor şi tăierea împrejur fizică, etc..

Ceea ce Ice ar fi vrut ca Isus să spună, este, „Cuvântul Meu – legământul harului – va sta până va fi înlăturat din cale pentru ca noul legământ milenist Ieremianic să fie întemeiat. Bineînţeles că Ice nu poate produce vreun pasaj care să sugereze, nici pe departe măcar, că evanghelia lui Christos va fi vreodată îndepărtată, abrogată, înlocuită sau diminuată în vreun fel. Actuala Împărăţie a lui Christos nu poate fi clătinată (Evr. 12: 28), iar Era Bisericii este „veacul fără sfârşit” (Ef. 3: 21).

Deci, conform schemei mileniste evanghelia nu va deveni niciodată inoperantă. Totuşi, evanghelia interzice şi condamnă virtual fiecare aspect al presupusului legământ Ieremianic atât de fundamental pentru paradigma milenistă.

Dacă legământul Ieremianic porunceşte jertfele animale, închinarea localizată la Templu, păzirea zilelor, circumcizia fizică etc., dar evanghelia interzice jertfele animale, închinarea localizată la Templu, păzirea zilelor, circumcizia fizică etc., ce să facă locuitorii mileniului? Pe care Legământ să-l asculte?

Amintiţi-vă că Ice spune că va fi doar un singur legământ în vigoare în mileniu şi acela este legământul Ieremianic. Întrebarea care cere un răspuns este, ce se întâmplă cu operativitatea fără sfârşit a evangheliei care stă în totală opoziţie cu legământul Ieremianic?

Ţineţi minte, Ice spune că biserica şi Iudeii şi Neamurile sunt toţi pe pământ sub conducerea lui Christos, supuşi unui singur legământ, legământ despre care Unger spune că este „o stare de lucruri diametral opusă cu Creştinismul”. Dar cum poate biserica care este actualmente supusă evangheliei veşnic operaţinală, şi care interzice distincţii pe criterii etnice, jertfe animale, circumcizia fizică, închinare la Templu, etc., să fie vreodată supusă unui legământ care este „o stare de lucruri diametral opusă Creştinismuliui”? Totuşi dispensaţionaliştii insistă că legământul Ieremianic - nu evanghelia – este unul şi singurul legământ în vigoare în timpul mileniului şi că toţi oamenii, inclusiv biserica, se vor subordona acelui legământ care este diametral opus Creştinismului!

Nu poţi ascunde dilema inevitabilă a paradigmei dispensaţionaliste privitoare la Noul Legământ.

Ei nu pot susţine că evanghelia va fi îndepărtată sau modificată fără a nega declaraţiile categorice ale Bibliei, să nu mai vorbim de propriile lor declaraţii cum că evanghelia nu va deveni niciodată inoperantă.

Ei nu pot susţine că vor exista două legăminte operative în mileniu fără să violeze propriile lor scrieri care spun că va exista doar un singur legământ operativ în mileniu, legământul Ieremianic.

Ei nu pot susţine că evanghelia va fi prezentă dar nu ascultată (păzită) pentru că aceasta ar anula evanghelia.

Ei nu pot susţine că evanghelia este legământul din mileniu pentru că ea interzice bazele mileniului aşa cum sunt ele afirmate de către dispensaţionalişti.

Singura cale pentru milenişti prin care pot susţine intemeierea legământului Ieremianic ca lege a lui Dumnezeu pentru toţi oamenii din timpul mileniului, este anularea, abrogarea şi suspendarea evangheliei lui Isus Christos.

Prietenii noştri dispensaţionalişti critică aspru pe non-dispensaţionalişti pentru că predică „teologia înlocuirii”. Poate acum este momentul ca prietenii noştri să ia în considerare consecinţele doctrinei lor.

Dispensaţionalismul ar înlocui legământul harului cumpărat cu sânge cu legământul Ieremianic care nu poate fii legământul pentru care a murit Isus să-l instaureze, deoarece El a murit să întemeieze evanghelia şi biserica (Fapte 20: 28). Dar evanghelia şi biserica sunt diametral opuse cu lucrurile despre care prietenii noştri spun că vor exista în mileniu sub legământul Ieremianic. A murit Isus ca să instaureze două legăminte, unul să-l condamne pe celălalt?

A murit Isus să instaureze atât evanghelia cât şi legământul Ieremianic, evanghelia care condamnă jertfele animale, circumcizia fizică şi discriminarea, iar legământul Ieremianic care va restaura acele lucruri?

Dispensaţionalismul înlocuieşte templul spiritual, ca şi trup al lui Christos, cu un edificiu fizic.

Dispensaţionalismul înlocuieşte preoţia spirituală a tuturor credincişilor cu preoţia lui Ţadoc.

Dispensaţionalismul înlocuieşte egalitatea în Christos cu practicile discriminatorii Iudei / Neamuri.

Dispensaţionalismul înlocuieşte tăierea împrejur spirituală, a inimii, cu circumcizia fizică.

Dispensaţionalismul înlocuieşte ispăşirea făcută de Christos cu jertfirea taurilor şi ţapilor pentru ispăşire.

Cred că este vremea să întrebăm cine sunt cei care practică o periculoasă teloogie a înlocuirii?

Un cuvânt decisiv cu privire la Noul Legământ, este că evanghelia lui Christos oferă astăzi fiecare lucru pe care l-a promis legământul Ieremianic. Evanghelia este veşnică (Is. 55: 3). [24] El este Legământul de Pace (Ezech. 37: 26). Prin sângele lui Christos, cei care intră în acel Noul Legământ au iertarea păcatelor. Nici un viitor legământ nu putea da ceva mai bun, iar Noul Legământ propus de construcţia milenistă nu este un legământ mai bun, bazat pe promisiuni mai bune, cu o nădejde mai bună decât evanghelia, şi nici nu poate fi vreodată.

Am început acest articol întrebând ce se întâmplă cu evanghelia lui Christos când va fi instaurat legământul Ieremianic şi se vor re-institui practicile de la templu. Am arătat că în paradigma milenistă este esenţial ca evanghelia lui Christos să fie anulată şi înlocuită cu un sistem care este „o stare de lucruri diametral opusă cu Creştinismul.” Şi totuşi, în conformitate cu Scriptura şi chiar cu propriile cuvinte ale mileniştilor, nu va exista vreun timp în care evanghelia să nu fie operativă. Din moment ce evanghelia dă ceea ce avea să dea legământul Ieremianic, noi tragem concluzia că Evanghelia lui Christos este promisul Legământ Ieremianic. Mai mult, din moment ce evanghelia nu poate fi niciodată îndepărtată sau înlocuită, noi tragem concluzia că nu poate fi alt legământ, indiferent despre ce mileniu este vorba, care să ia locul evangheliei lui Christos.

[1] Sugestia cum că biserica primeşte oarecum beneficiile unui legământ non-existent este chintesenţa sofismului. Cum poate cineva să primească beneficiile a ceva ce nu există. Este ca şi cum ai spune, „Nu am $1.000.000 în bancă dar primesc dobânda acelor (non existenţi) $1.000.000!”

[2] Russell L. Penney, Tyndale Theological Seminary, Ft. Worth, Tx., “The Relationship of the Church to the New Covenant.” Internet article at: www.conservativeonline.org/journals/02_07_journal/ 1998v2n7_id05.htm

[3]John Walvoord, Major Bible Prophecies, (Grand Rapids, Zondervan, 1991) 186.

[4]Dwight Pentecost, Things To Come, (Grand Rapids, Zondervan, 1957) 116

[5]Pre-Trib Perspectives, P. O. Box 14111, Arlington, Tx., Vol. VII, Number 3, August 2002.

[6]Thomas Ice and Timothy Demy, Prophecy Watch, (Eugene, Ore, Harvest House, 1998)60

[7]Problema circumciziei este o chestiune care dispensaţionaliştilor nu le place să fie discutată, şi se înţelege de ce. Totuşi în discuţii private am întrebat pe milenişti dacă circumcizia este obligatorie în mileniu şi răspunsul invariabil a fost „DA” . N-au nici o scăpare decât să creadă că aceasta se bazează pe Ezechiel 44: 9.

[8]Aici mai avem un subiect incomod pentru dispensaţionalişti. Le place să nege faptul că preoţia levitică va fi reaşezată, în schimb insistă că va fi instituită preoţia Ţadochită. Aceasta este diversiune. Fii lui Ţadoc erau leviţi!

[9]La întrebarea dacă jertfele animale vor fi restaurate în mileniu, din perspectiva faptului că în Jertfa lui Christos ele sunt acum abrogate, J. Randall Price a răspuns că deşi jertfele animale acum sunt abrogate în Christos „aceasta nu înseamnă că va fi la fel în mileniu”.

[10]Dispensaţionaliştii sunt foarte divizaţi în chestiunea scopului jertfelor în timpul mileniului. Scofield insistă că ele vor fii doar comemorative. Pe de altă parte Ice şi Demy insistă că aceasta nu este o afirmaţie acurată că jertfele mileniului „sunt pentru ispăşire mai degrabă decât comemorative” (Prophecy Watch, 261).

[11] W. D. Davies, The Gospel and the Land, (Berkeley, University of California Press, 1974)171

[12]În prima mea dezbatere publică în 1983 am folosit circumcizia ca bază pentru o mare parte a argumentului meu. Oponentul meu dispensaţioanlist a fost complet nepregătit să facă faţă chestiuni respective, şi nu am găsit un dispensaţionalist care să fie. Anularea circumciziei spune în mod eficient că promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam şi lui Israel au fost împlinite, iar semnele fizice, exterioare ale lui, ca popor distinctiv al Legământului, au fost acum anulate. Este interesant că nu mulţi autori tratează circumcizia şi implicaţiile ei profunde pentru dispensaţionalism, şi acest lucru mă nedumereşte.

[13]Voi reda răspunsurile lui Ice în întregime „cut and paste” din scrisoarea lui, pentru a evita repetata acuzaţie că eu îi răstălmăcesc poziţia.

[14] Teologia Înlocuirii susţine în esenţă că Biserica a înlocuit pe Israel în planul lui Dumnezeu. Adepţii Teologiei Înlocuirii cred că Evreiii nu mai sunt poporul ales al lui Dumnezeu şi Dumnezeu nu mai are planuri specifice privind viitorul naţiunii lui Israel. Multe din profeţiile făcute lui Israel s-au împlinit în era Bisericii, dar nu faţă de Israel. Toate punctele de vedere privitoare la relaţia dintre Biserică şi Israel pot fi împărţite în două tabere: fie biserica este o continuare a lui Israel (Teologia Legământului sau Teologia Înlocuirii), fie biserica este complet diferită şi distinctă de Israel (dispensaţionalism / premilenism).

[15] Trebuie notat faptul că mileniştii sunt foarte fermi în afirmaţiile lor spunând că Legământul Milenist nu este restaurarea legământului Mozaic. Ei susţin că Legământul Mozaic a fost „împlinit şi suspendat”. (Ice, Watch, 258). Oricum, se susţine că Legământul Ieremianic va fi un amestec de elemente din Legământul Mozaic şi elemente noi. Bineînţeles că o astfel de afirmaţie îl provoacă pe cititor să-şi amintească că Isus categoric a spus să nu pui vin nou în burdufuri vechi. Aceasta este autodistrugere (Mc. 2: 22). Pentecost admite că sistemul Mozaic şi cel milenist sunt „bizar asemănătoare” (Things to Come, 519). Întradevăr, cu o ţară, cu un Ierusalim, Templu, preoţia levitică, altar, jertfe, etc., toate reabilitate, este greu să susţii, şi să o faci justificat, că închinarea nu este de fapt o restaurare a legământului Mozaic.

[16] Trebuie să-mi mărturisesc şocul personal şi dezgustul faţă de ideea că un Creştin ar îmbrăţişa şi ar promova înlocuirea evangheliei cumpărată cu sângele lui Christos „cu o stare de lucruri diametral opusă Creştinismului”. Nu este acesta un mesaj anti-creştin? Nu pune aceasta sub semnul întrebării lucrarea lui Christos? Sunt convins, ca urmare a anilor mulţi de dialog cu dispensaţionaliştii, că persoanele de rând „din bănci” nu sunt conştiente de ceea ce se învaţă de către conducătorii dispensaţionalismului, şi de fapt s-ar retrage cu oroare dacă şi-ar da seama că dispensaţionalismul susţine înlăturarea Creştinismului şi înlocuirea lui cu „o stare de lucruri diametral opusă Creştinismului”

[17] În perioada de tranziţie din primul secol, Vechiul Legământ era „aproape de pierire” (Evrei 8: 13), în timp ce Noul Legământ era descoperit şi implementat. Ciocnirea (conflictul) dintre lumile celor două Legăminte se găseşte virtual pe fiecare pagină a Noului Testament. Deci, dacă a existat un conflict între lumile celor două Legăminte în primul secol, în timp ce unul trecea iar celălalt era instituit, cu cât mai mult ar fi cazul uni conflict dacă evanghelia şi presupusul legământ Ieremianic ar fi să co-existe împreună? În primul secol, un legământ trebuia să fie înlăturat pentru că era inferior, pentru că era vechi, etc. Care Legământ va face loc celuilalt în mileniu? Care Legământ este mai bun?

[18] Trebuie accentuat aici că Pavel a condamnat circumcizia, aşa cum am arătat mai sus. Circumcizia nu era strict o practică mozaică. Era una Avraamică! Deci, respingerea circumciziei de către Pavel este o combatere a ideii conform căreia Legământul Mozaic a fost înlăturat pentru totdeauna dar Legământul Avraamic nu a fost încă împlinit. Nimic nu era mai central în Legământul Avraamic decât circumcizia, iar Pavel spune fără echivoc că circumcizia şi-a pierdut semnificaţia teologică datorită credincioşiei lui Dumnezeu în a-Şi ţine promisiunile.

[19] Argumentul lui Ice conform căruia „cerul şi pământul” nu este folosit metaforic pică, având în vedere Mat. 5: 17-18. Isus a spus „câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi împlinit toate lucrurile”. Subiectul aici este Legământul Mozaic. Isus a spus că „cerul şi pământul” nu aveau să treacă până când întreaga Tora mozaică avea să fie împlinită. Thomas Ice crede că Tora Mozaică realmente a trecut (Prophecy Watch, 258). De aceea, dacă Legea Mozaică a trecut, atunci „cerul şi pământul” din Matei 5 au trecut. Dilema este acută pentru Dr. Ice. Dacă admite că „cerul şi pământul„ este folosit aici metaforic, atunci argumentul cum că termenul niciodată nu este folosit metaforic, cade. De cealaltă parte, dacă îşi menţine poziţia că termenul nu-i folosit niciodată metaforic, aceasta înseamnă că până la trecerea literală a „cerului şi pământului” Legea Mozaică rămâne în vigoare. Aceasta ar cere ca Legea Mozaică să rămână validă astăzi. Ice nu le poate avea pe amândouă.

[20] Vezi cartea mea „Trupurile cereşti (elementele) se vor topi de mare căldură” pentru o demonstraţie profundă a faptului că Iudeii au folosit termenul „cer şi pământ” metaforic şi l-au folosit ca să facă referire la Templul din Ierusalim. Cartea se găseşte de cumpărat la www.eschatology.org .

[21]Randolph O. Yeager, The Renaissance New Testament, 18 vols. (Bowling Green, KY: Renaissance Press, 1978), vol. 3. p. 322.

[22]Thomas Ice, An Interpretation of Matthew 24-25 (part 32), http://www.pre-trib.org/article-view.php?id=233

[23]Arnold Fruchtenbaum, CTS Journal, vol. 5, #4, (1999) 6

[24] Observaţi că în Isaia 55 Dumnezeu avea să facă legământul veşnic când a dat lui Mesia „îndurările (făgăduiţele) promise lui David. În Fapte 13: 34 Pavel a afirmat categoric – citând-ul pe Isaia – că Dumnezeu a dat lui Christos „Îndurările Mele faţă de David”. Aceasta este o mărturie inspirată că Noul Legământ promis lui Israel se împlinea chiar atunci.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

HOLOCAUST GLOBAL SAU SCHIMBARE DE LEGĂMINTE?

Holocaust global sau Schimbare de Legăminte? Matei 24: 35 original article de David B. Curtis trad. Iosif Dragomir Am ajuns astăzi în studiul nostru la vers. 35 unde Isus spune ucenicilor Săi că „ceru

Commentaires


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page