top of page

TRECEREA "TRUPURILOR CERESTI" : 2 PET. 3:10

Updated: Jul 29, 2022

Trecerea „trupurilor cereşti”: 2 Pet. 3:10

de Don K. Preston

trad. Iosif Dragomir

„În 2 Pet. 3: 10, Petru a scris despre trecerea „Elementelor” Israelului Vechiului Legământ. Dacă cineva neagă puterea acestui argument va trebui să demonstreze că Pavel a discutat de trecerea a două feluri de „elemente” şi „lumi”. (Cornilescu traduce grecescul stoichea cu „trup,” dar o traducere mai exactă este „element.” Unul din argumentele cheie împotriva Escatologiei Legământului este afirmaţia lui Petru conform căreia „trupurile cereşti se vor topi de mare căldură.” Ni se spune că „trupurile cereşti” sunt elementele de bază ale creaţiei materiale. Este aceasta singura interpretare a acestui verset? Nu au fost cumva alte „elemente” ale unui alt „cer şi pământ” prezise să treacă, în viitorul apropiat a lui Petru? Se pot spune multe despre acest subiect. De exemplu este cu siguranţă relevant să arătăm din Iosif Flavius că Iudeii numeau Templul din Ierusalim „cerul şi pământul.”[i] Dar voi rezerva acest studiu pentru altă dată.

Acest studiu va examina declaraţia lui Petru prin care arăta că şi Pavel a scris despre trecerea „elementelor cereşti” (2. Pet. 3: 15-16). Argumentul meu este simplu. Pavel a scris acelaşi lucru despre trecerea „trupurilor cereşti” la fel ca Petru (2.Pet. 3: 15-16). Dar Pavel, discutând trecerea „elementelor acestei lumi,” a scris exclusiv despre trecerea „elementelor” Israelului Vechiului Legământ. Prin urmare 2.Pet. 3 vorbeşte despre „elementele” Israelului Vechiului Legământ.

Pavel şi „trupurile cereşti – elementele”

Pavel cu siguranţă a scris despre trecerea „elementelor” (stoichea) lumii. Dar el niciodată nu a folosit cuvântul pentru a se referi la creaţia fizică. Galateni se ocupă de superioritatea lumii lui Christos faţă de lumea Mozaică. Adresându-se audienţei sale compusă din creştini Iudei, Pavel le aminteşte de condițiile lor avute sub Lege. Gal. 4: 3 „Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor (elementelor) începătoare ale lumii.”(Cornilescu traduce acelaşi cuvânt grecesc stoichea cu două cuvinte româneşti; odată „trup” şi în cazul de faţă “învăţături începătoare”). Este important să observăm că Pavel vorbeşte aici despre elementele lumii. Cuvântul tradus prin lume este grecescul kósmou. Din nefericire atunci când este folosit în Scriptură, majoritatea oamenilor cred că el se referă la universul fizic. Este totuşi limpede, din acest context şi toate celelalte unde Pavel vorbeşte de elementele cosmosului, că nu la aceasta s-a gândit apostolul. Nu putea să fi vorbit de creaţia materială pentru că Pavel a spus că ei au fost RĂSCUMPĂRAŢI de elementele lumii. Dacă „elementele lumii” se referă la lumea materială atunci Pavel ar fi spus că Galatenii au fost răscumpăraţi din lumea fizică. În vers. 9 el continuă:

Gal. 4: 9 „Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, (elemente) slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou?”„Elementele” erau poruncile Vechiului Legământ referitoare la „zile, luni, vremi şi ani” (Gal. 4:10). Comparaţi afirmaţia lui Pavel privitoare la răscumpărare şi îndemnul său de a „nu se supune din nou” cu Gal. 5: 1-3. „Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăş sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Christos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăş încă odată oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.” Gândul este identic; Răscumpărarea din Vechiul Legământ nu din creaţia materială. Fraţii Galateni au fost eliberaţi din acele elemente prin venirea lor la Christos şi au devenit sămânţa spirituală a lui Avraam (Gal. 3: 26-29; 5: 1-4). Sistemul însă, acea lume (kosmou) cu elementele ei (Gal. 4: 3) avea să fie izgonită pentru că a persecutat sămânţa spirituală a lui Avraam (Gal. 4: 22-32). Prin urmare, în Galateni găsim exact aceleaşi elemente – fără a face un joc de cuvinte – ca în 2.Pet. 3. Îl găsim pe Pavel vorbind despre trecerea elementelor lumii. Totuşi, el se concentrează asupra trecerii lumii Vechiului Legământ a lui Israel.[ii]

La fel ca în Galateni, în Coloseni 2: 8 Pavel numeşte sistemul Vechiului Legământ „lume” iar învăţăturile acelui sistem „elementele” lumii. El îndeamnă pe cititorii săi: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Christos.” A spus Pavel să nu se lase înşelaţi de pământ, vânt, foc sau apă? În mod limpede, el îşi îndemna audienţa să nu se lase înşelaţi de învăţăturile omeneşti. Aceste tradiţii omeneşti – şi care tradiţii omeneşti capătă o mai mare atenţie în Scriptură decât tradiţiile Israelului Vechiului Legământ (Mat. 15: 1-20)? – erau învăţăturile referitoare la „mâncare, băutură, sărbători, luni noi şi Sabate” (Col. 2: 16). Prin urmare, elementele lumii erau poruncile Vechiului Legământ. Lumea (kósmou) era lumea Vechiului Legământ. În Col. 2: 20 apostolul le reaminteşte: „Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile (stoichea) începătoare ale lumii, (kósmou) de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, (kósmoo) vă supuneţi la porunci ca acestea: ,,Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!” Nu poate exista o definiţie mai clară a „elementelor lumii”. Ele erau poruncile Vechiului Legământ referitoare la mâncăruri şi la lucrurile curate şi necurate.

Observaţi legătura directă dintre Gal. 4: 10 şi Col. 2: 14-16. În Galateni, apostolul spune că fraţii se încurcă iarăşi în mrejele „elementelor lumii” iar exemplul specific era păzirea „zilelor, lunilor, vremilor şi anilor” (vers. 10). În Coloseni el îşi avertizează audienţa formată din neamuri, să nu se lase judecată cu privire la „mâncare, băutură, sărbători, luni noi sau Sabate.” Bruce a arătat în mod eficient că ambele pasaje nu se pot referi la altceva decât la lumea Israelului Vechiului Legământ.”[iii] Acea lume exista încă deoarece acele sărbători şi ceremonii erau în vigoare, erau încă „umbra lucrurilor viitoare” (lucrurilor gata să vină mellontoon, nota trad.) (Col. 2: 17). Dar după aceea Pavel spune că dispoziţiile – elementele – toate vor pieri „odată cu întrebuinţarea lor” (Col. 2: 22). Aici avem o afirmaţie categorică referitoare la trecerea „elementelor” şi deci a lumii Israelului Vechiului Legământ.

La fel ca şi în Galateni - şi în 2.Petru 3 – găsim discuţia despre elemente, lume şi trecerea lumii. Am văzut cu claritate că pentru Pavel „trecerea elementelor” şi deci distrugerea „lumii”, a însemnat trecerea lumii Vechiului Legământ. Şi ţineţi minte, Petru a spus că discuţia sa privitoare la trecerea elementelor se referă la aceleaşi lucruri despre care a vorbit Pavel.

Evrei 5: 12- 6: 1-5 „În adevăr, voi cari de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăş trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte, nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte, şi a credinţei în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, despre punerea mânilor, despre învierea morţilor şi despre judecata vecinică. Şi vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminaţi odată, şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor ...” În cazul că paternitatea literară a Cărţii Evrei aparţine lui Pavel, acest text este în ACORD perfect cu ideea că elementele lumii trecătoare erau învăţăturile Vechiului Legământ. „Adevărurile începătoare” au aparţinut lumii pe care Creştinii iudei trebuiau să o părăsească, s-o lase în urmă (Evr. 6:1) şi să meargă spre desăvârşirea „veacului viitor” (Evr. 6: 5).[iv] Avem deci, trecerea unei lumi şi anticiparea alteia. Lumea Veche este lumea Israelului Vechiului Legământ care a anticipat şi prezis venirea lui Mesia – preziceri care erau PARTE a elementelor – învăţăturilor începătoare a lui Christos. Lumea Nouă, Veacul viitor, a fost iniţiat de suferinţele lui Isus şi lucrarea Sa de ispăşire. Desăvârşirea acelei lucrări de ispăşire va fi la Parousia Sa (Evr. 9: 28).

Adevărurile începătoare (elementele) ale lui Christos nu puteau face pe nimeni desăvârşit (Evr. 10:1). Dar era Vechiul Legământ care nu putea face pe nimeni desăvârşit (Evr. 7:11; 9:12-15; 10: 1-4). Prin urmare, adevărurile începătoare ale lui Christos - elementele – se referă la Vechiul Legământ.

În Evrei „elementele” Vechiului Legământ erau pe atunci „aproape de pieire” (Evr. 8: 13). Christos a venit la „sfârşitul veacurilor” (Evr. 9: 26). El a venit să înlăture adevărurile începătoare „elementele” acelei vechi lumi şi să aducă desăvârşirea, Noua Lume. Vechile „ceruri şi pământ” au fost clătinate pentru ca împărăţia care nu poate fi clătinată să rămână. (Evr. 12: 25-28). Prin urmare Evrei este în acord cu Galateni şi Coloseni în utilizarea cuvântului elemente. El se referă la învăţăturile de bază ale Israelului Vechiului Legământ. În Galateni, Coloseni şi Evrei elementele acelei vechi lumi (kosmou) erau în procesul de trecere şi pe punctul de a pieri.

Observând toate apariţiile cuvântului stoichea (elemente) în afara lui 2.Petru 3, am văzut că aceste referinţe nu au nimic de-a face cu creaţia fizică. Ele se referă exclusiv la doctrinele de bază şi poruncile lumii Israelului Vechiului Legământ. În fiecare din textele de mai sus scriitorii inspiraţi au prezis trecerea acelei vechi lumi.

Concluzie

Daţi-mi voie să-mi reafirm argumentul. Pavel a scris acelaşi lucru cu privire la trecerea „elementelor” ca şi Petru (2. Pet. 3: 15-16). Dar Pavel, discutând „trecerea elementelor” lumii, a scris exclusiv despre trecerea „elementelor” Vechiului Legământ al lui Israel. Prin urmare, Petru, în 2 Pet. 3 a scris despre trecerea Vechiului Legământ. Ca să nege cineva puterea acestui argument, va trebui să demonstreze că Pavel a vorbit de două feluri diferite de „elemente” şi „lumi.” Dovezile, prezentate în acest scurt articol, arată că punctul central al lui Petru – şi deci al Bibliei – este „testamentar” (testament = legământ) nu istoric. Petru a scris doar cu câţiva ani înainte de căderea Ierusalimului, centrul lumii Vechiului Legământ. El şi cititorii săi „aşteptau şi grăbeau venirea zilei lui Dumnezeu” (2.Pet. 3: 12). Ziua era APROAPE! „ZIUA Domnului” din Petru 3 cu distrugerea elementelor a venit. Ca Rezultat, credincioşii în Dumnezeu astăzi nu ar mai trebui să se teamă de viitor. Ar trebui să trăim vieţi pline de încredere şi neprihănire din moment ce locuim în Cerul şi pământul nou al Mântuitorului nostru Isus Christos!

[i] Josephus, Antichităţi, (William Whiston trans., Grand Rapids, Eerdmans, 1987) cartea 3, cap. 6 secţ. 4-7, cap. 7 secţ. 7, pp. 87 [ii] Afirmaţia lui Pavel cum că femeia roabă şi fiul ei, reprezentând Vechiul Legământ, urmau să fie izgoniţi– pentru persecutarea creştinilor – este o dovadă la prima vedere că Vechiul Legământ nu a trecut la Cruce aşa cum se susţine în mod tradiţional de către mulţi. Pavel spune accentuat că poporul Vechiului Legământ va fi izgonit din cauza persecutării creştinilor, copii făgăduinţei (Gal. 4: 28-30). Persecuţia în mod evident nu a apărut înainte de Cruce. Deci Israel nu a putut fi tăiat şi izgonit la momentul Crucii. [iii] F.F. Bruce, New International Greek Testament Commentary, Galatians, (Grand Rapids, Eerdmans, 1982, pp., 206 +) [iv] Pentru un studiu excelent care arată că învăţăturile începătoare din Evrei 5: 12 şi 6: 1 + au fost elementele Vechiului Legământ vezi seriile de articole a lui Max King din Living Presence, începând cu vol. 6 nr. 1 August 1995. Mulţi alţi teologi, care nu sunt susţinători ai Escatologiei Legământului, sunt de acord cu acest punct de vedere.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

CUM AU TRECUT CERURILE ȘI PĂMÂNTUL

Cum au trecut cerurile şi pământul Don K. Preston original article trad. Iosif Dragomir Întrebare: a trecut cerul şi pământul? Ridicol, vei spune? Să punem o altă întrebare: Crezi că Vechiul Legământ

Kommentare


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

#LeapofFaith

Posts Archive

Keep Your Friends
Close & My Posts Closer.

Thanks for submitting!

bottom of page